gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки» (затверджено рішенням міської ради №45 від 30.08.2017)

 

Про програму

Розробка програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва м. Запоріжжя здійснювалася робочою групою, до складу якої увійшли експерти проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), представники громадських організацій, підприємці, депутати міської ради, науковці, представники органів місцевого самоврядування та інші.

Бачення розвитку МСП в м. Запоріжжі

Важливість розвитку МСП для Запоріжжя зумовлена необхідністю поступового переходу від моделі економічного розвитку, що ґрунтується на діяльності великих підприємств-переробників сировини до більш диверсифікованої та відкритої економічної моделі на основі МСП з високим інноваційним потенціалом, стійкістю до кризових явищ та здатністю швидко адаптуватися до нових економічних умов і екологічних викликів.
Реалізація Програми МСП в середньостроковій перспективі дозволить:
покращити бізнес-клімат в місті, вдосконалити регуляторну політику, зменшити адміністративне навантаження на підприємців;
сформувати сучасну систему підтримки та стимулювання МСП, удосконалити інфраструктуру для розвитку МСП з урахуванням специфічних потреб різних категорій підприємців, включаючи учасників АТО, жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб та соціальних підприємців;
полегшити доступ МСП до фінансування;
визначити та підтримувати перспективні галузі та сфери діяльності МСП в м. Запоріжжі з урахуванням специфіки міста;
сприяти позитивному ставленню до підприємництва та підприємливості, як рушійної сили регіонального розвитку;
налагодити дієву систему комунікацій між владою та МСП для оперативного виявлення та усунення проблем і перешкод, які гальмують розвиток підприємництва.

Стан розвитку та підтримки МСП в м. Запоріжжі

Станом на 01.01.2017 за статистичними даними кількість фізичних осіб — підприємців (надалі — ФОП) в м. Запоріжжі налічувала 37221 особу, що становило 64 % від кількості ФОП на кінець 2012 року та на 24% менше, ніж на початок 2016 року.
Станом на 01.01.2017 в місті працювало 6939 одиниць малих підприємств, 291 одиниця середніх підприємств. З 2012 по 2016 рік зберігалася чітка тенденція до скорочення кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб. В цілому показник скорочення становив майже 24%.
Кількість найманих працівників на підприємствах сектору МСП у 2016 році становила 101,7 тис. осіб проти 132,5 тис. осіб в 2012 році, тобто скоротилась на 23,2%.
Рівень заробітної плати найманих працівників у секторі МСП в цілому по роках традиційно нижчий від рівня середньої заробітної плати найманих працівників по місту.
За підсумком 2016 року середньомісячна заробітна плата в місті становила 5494 грн. При цьому на середніх підприємствах вона склала 4739 грн., на малих підприємствах – 2639 грн. Найнижче в середньому оплачувалась праця найманих працівників у ФОП і становила 1427 грн. В цілому така ситуація з оплатою праці робить сектор МСП неконкурентоспроможним з точки зору залучення кваліфікованих кадрів.
Внесок МСП в обсяг реалізованої продукції по місту Запоріжжю в 2016 році становив 65,8 млрд. грн. або 38,4 % від загального обсягу реалізованої продукції. Хоча з 2013 року динаміка цього показника позитивна, він дещо нижчий, ніж по області, де питома частка продукції, реалізованої суб’єктами МСП, в загальному обсязі реалізованої продукції всіма підприємствами області в 2015 році зросла до 47%.
Надходження до зведеного бюджету від МСП з 2014 року зростають і в 2016 році становили 2672, 2 млн. грн. При цьому з 2015 року вони зросли більше, ніж на 30%. Таке зростання можна пояснити в першу чергу інфляційною складовою.
В 2016 році в середньому МСП сплатили платежів та податків:
1 середнє підприємство – 4070,9 тис. грн.
1 мале підприємство – 208,5 тис. грн.,
1 фізична особа — підприємець — 11,9 тис. грн.
2.2. Аналіз місцевого бізнес — клімату, проблеми та потреби МСП
У рамках Проекту ПРОМІС в 2016 році проведено експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату в м. Запоріжжі. Дослідження здійснювалося через проведення зустрічей, фокус-групи з представниками підприємництва м. Запоріжжя, через он-лайн консультування та опитування, електронну пошту та у телефонному режимі.
Загалом підприємці назвали більше 20 проблем та перешкод, які заважають розвиватися бізнесу в місті, серед яких — відсутність дієвої комунікації між владою та бізнесом, неефективність політики міської влади щодо оренди земельних ділянок, значне зростання ставок оренди, недотримання контролюючими органами мораторію на перевірки, нелегальна зайнятість, стихійна торгівля тощо.
При проведенні досліджень представниками МСП було визначено послуги/потреби, які допоможуть в розвитку МСП м. Запоріжжя та які може реалізувати міська влада, серед яких — розробка на середньострокову перспективу дієвої програми розвитку МСП міста з визначеним бюджетним фінансуванням, програма компенсації відсоткових ставок за отриманими кредитами, створення інфраструктури підтримки та розвитку МСП, активізація внутрішніх інвесторів тощо.
2.3. Аналіз стану МСП через призму відповідності принципам АМБ
Проведення аналізу стану розвитку МСП м. Запоріжжя відповідно до принципів АМБ зумовлено необхідністю враховувати всі виклики та можливості, які постають перед підприємництвом міста після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та створення поглибленої зони вільної торгівлі Україна — ЄС.
Орієнтація на АМБ, структурований за конкретними принципами/напрямками, дає можливість чітко розставити акценти в розвитку та підтримці підприємництва та зосередити увагу на вирішенні найактуальніших та найбільш затребуваних МСП питань.
Відповідно до методології даного аналізу для кожного з 10 принципів АМБ заповнюється перелік індикаторів, які найбільше характеризують цей принцип. Глибина аналізу – 5 років.
Загальний висновок щодо розвитку та підтримки МСП в м. Запоріжжі через призму АМБ наступний: всі десять принципів акту знаходять тією чи іншою мірою своє втілення в реалізації міської політики розвитку МСП, роботу потрібно тільки доповнювати та розвивати. В подальшому основні зусилля в розвитку МСП в місті повинні бути спрямовані на підвищення спроможності всіх зацікавлених сторін (міської влади, громади, громадських організацій підприємців та бізнес — асоціацій) в зростанні МСП, застосовуючи європейські принципи розвитку МСП, а саме:
створювати умови для розвитку і процвітання кожного суб’єкта МСП як важливого, унікального та цінного учасника соціально-економічних перетворень в місті;
забезпечувати можливість другого шансу для чесних підприємців, що опинилися в стані банкрутства чи втратили бізнес;
розробляти регуляторні акти міської ради та її виконавчого комітету з першочерговим врахуванням спроможності та потреб найбільш вразливих категорій підприємців («спочатку думай про малих»);
покращувати спроможність посадовців органів місцевого самоврядування розуміти та враховувати потреби МСП;
сприяти доступу МСП до публічних закупівель;
полегшувати доступ МСП до фінансування, особливо для підприємців з числа жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб, а також соціальних підприємців;
допомагати МСП здійснювати стандартизацію та сертифікацію їхнього бізнесу;
підтримувати розвиток навичок та здатності МСП до інновацій;
підтримувати МСП, які ведуть екологічно відповідальний бізнес та перетворюють екологічні виклики на економічні можливості;
заохочувати та підтримувати МСП щодо інтернаціоналізації підприємницької діяльності.

Стратегічні цілі розвитку МСП

Стратегічні та операційні цілі розвитку підприємництва в м. Запоріжжі визначені на підставі результатів проведеного експертами ПРОМІС якісного та кількісного аналізів бізнес-середовища та стану розвитку МСП і спрямовані на поліпшення бізнес-клімату, посилення спроможності посадовців органів міської ради надавати якісні послуги для МСП, полегшення доступу підприємців до фінансування, створення інфраструктури підтримки та розвитку МСП та посилення їх конкурентоспроможності. Досягнення стратегічних цілей заплановано за рахунок реалізації низки заходів в рамках операційних цілей, визначених Програмою.
3.1. Стратегічна ціль 1: Поліпшення бізнес-клімату в місті
Сприятливий бізнес-клімат – головний чинник розвитку підприємництва в місті. Бізнес-клімат складається: з регуляторного середовища, яке міська рада та виконавчий комітет формують своїми рішеннями; з адміністративних та прирівнюваних до них послуг, які потрібні для здійснення підприємницької діяльності і які надає міська влада та її посадові особи; з можливості прозоро та на рівних умовах використовувати комунальне майно та земельні ділянки комунальної власності для ведення підприємницької діяльності.
Операційна ціль 1.1. Зменшення регуляторного тиску на суб’єктів МСП
Високий регуляторний тиск на МСП є однією з головних перешкод для розвитку існуючих суб’єктів підприємницької діяльності та особливо підприємців — початківців та ускладнює створення нових суб’єктів. За результатами опитування більше 40% опитуваних відзначили високе адміністративне навантаження на МСП, більше 50 % опитуваних відзначили обтяжливість процедур отримання дозволів та погоджень.
Для зменшення регуляторного тиску на суб’єктів МСП необхідно: забезпечити перегляд діючих регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету; спростити та покращити міське регуляторне середовище; систематизувати чинні регуляторні акти; розвивати та удосконалювати регуляторну інфраструктуру для розвитку МСП.
Операційна ціль 1.2. Удосконалення системи надання адміністративних послуг суб’єктам МСП
Запорукою удосконалення роботи філій Центру надання адміністративних послуг (надалі — філії ЦНАП) є забезпечення відкритості та прозорості в їх роботі, оперативності та своєчасності надання адміністративних послуг, доступності та зручності для суб’єктів МСП.
Досягнення цілі буде забезпечено шляхом реалізації низки проектів, спрямованих на подальший розвиток мережі філій ЦНАП, оптимізацію надання адміністративних послуг, збільшення їх кількості, в тому числі за рахунок прирівнюваних до них послуг, що надаються виконавчими органами міської ради та розробки і впровадження стандартів надання адміністративних послуг, а саме: проведення інвентаризації адміністративних послуг, що надаються суб’єктам МСП, їх систематизація за сферами господарської діяльності; спрощення процедур отримання; вивчення думки суб’єктів підприємницької діяльності щодо роботи філій ЦНАП та впровадження необхідних удосконалень в методологію та способи їх надання; сертифікація системи надання адміністративних послуг у відповідності до стандартів ISO 9000.
Запровадження системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000 сприятиме оптимізації процесів надання адміністративних послуг філіями ЦНАП, а також визначенню додаткових підходів до об’єктивного оцінювання результатів їх діяльності.
Операційна ціль 1.3. Забезпечення прозорого та рівного доступу до комунального майна та земельних ділянок при здійсненні підприємницької діяльності
Однією з головних проблем у стосунках влада — бізнес є проблема прозорого доступу до інформації про комунальне майно та вільні земельні ділянки. Наявність вільного та простого доступу до актуальної інформації про комунальні ресурси в електронному вигляді є необхідною умовою підтримки розвитку підприємництва в місті.
Для досягнення цілі заплановано створення прозорого публічного доступу до інформації про комунальне майно, вільні земельні ділянки, які можуть використовуватись в підприємницькій діяльності, залучення суб’єктів МСП до закупівель, що здійснюються за рахунок міського бюджету.
Операційна ціль 1.4. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП
Доступ до фінансових ресурсів є одним з базових чинників розвитку підприємницької діяльності, стартапів. Більше 80 % опитуваних підприємців відзначили головною перешкодою розвитку МСП саме обмежений доступ до дешевих фінансових ресурсів.
Одним із дієвих фінансових інструментів доступу до фінансових ресурсів є компенсація з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами та залучення можливостей міжнародних програм до розвитку МСП (GIZ «Fit for Partnership with Germany», COSME, HORIZON 2020, ЄБРР, SES, PUMБ ПРОМІС та інших).
3.2. Стратегічна ціль 2. Посилення спроможності посадовців органів міської ради та представників МСП розвивати підприємництво в місті
Якісна робота, спрямована на підтримку МСП та врахування його інтересів при прийнятті рішень та міських програм міською радою на ранніх етапах принесе довготривалий ефект розвитку для всієї громади.
Для цього передбачається покращити рівень знань та навичок профільних фахівців виконавчих органів міської ради, які залучені до розвитку МСП та підвищити спроможність самих підприємців шляхом навчання та перепідготовки.
Операційна ціль 2.1. Посилення інституційної спроможності посадовців органів міської ради щодо підтримки МСП
Підтримка МСП у повній мірі неможлива без підвищення професійного рівня посадовців виконавчих органів міської ради, задіяних у роботі з суб’єктами підприємницької діяльності та розробки ефективного механізму їх взаємодії.
Для досягнення цілі планується проведення тренінгів та семінарів для фахівців виконавчих органів міської ради, які безпосередньо або опосередковано впливають на розвиток МСП та/або здійснюють розробку регуляторних актів та удосконалити їх взаємодію при роботі з суб’єктами МСП.
Операційна ціль 2.2. Підвищення професійного рівня обізнаності СПД
Підвищення професійного рівня обізнаності СПД є дієвим інструментом зростання їх фінансової грамотності, обізнаності в методах ведення підприємницької діяльності, можливості використання інноваційних інструментів, участі в закупівлях та захисту своїх прав.
Досягнення цієї цілі планується шляхом підвищення спроможності МСП з питань: використання програми PROZORRO; інструментів обчислення витрат СПД на виконання регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету, проведення адвокаті – кампаній; фінансової грамотності щодо залучення та використання фінансових ресурсів, взаємовідносин з контролюючими органами при проведенні перевірок.
Операційна ціль 2.3. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва
Існуюча на території міста система надання послуг для МСП потребує вдосконалення і розвитку відповідно до потреб різних груп підприємців та етапів їх становлення.
Досягнення цієї цілі покращить задоволення потреб в послугах та окремих об’єктах інфраструктури для мікро -, малого та середнього підприємництва на різних етапах життєвого циклу для різних груп підприємців (жінок, молоді, ВПО, учасників АТО, осіб з обмеженими можливостями та ін.).
3.3. Стратегічна ціль 3: Посилення конкурентоспроможності МСП
Ефективна діяльність та подальший розвиток місцевих виробників товарів і послуг можливі за умови їх підтримки, створення можливостей для освоєння нових ринків, випуску нових товарів та співпраці з великими підприємствами.
Операційна ціль 3.1. Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих виробників
Надання можливостей місцевим виробникам представити свій потенціал є дієвим механізмом підтримки МСП та підвищення його конкурентоспроможності.
Досягнення цієї цілі дасть можливість МСП, що мають потребу в підтримці, виходу на нові ринки збуту, отримати інформаційну та методичну підтримку в проходженні сертифікації та запровадженні стандартів виробленої продукції.
Передбачається надавати необхідну підтримку МСП, які працюють на внутрішньому ринку і фактично позиціонуються як виробники місцевої продукції.
Операційна ціль 3.2. Підтримка МСП щодо субконтрактингу та аутсорсингу
Додаткові можливості для розвитку підприємств надає розширення кооперативних зв’язків між суб’єктами великого малого та середнього підприємництва.
Для досягнення цієї цілі планується створення віртуальної постійно діючої біржі субконтрактингу та аутсорсингу та проведення щорічних виставок та зустрічей для налагодження взаємовідносин, демонстрації представниками МСП своїх можливостей з виконання робіт, надання послуг, в першу чергу для представників великих підприємств.
Операційна ціль 3.3. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей
В місті створена достатньо розгалужена мережа об’єктів МСП в сфері торгівлі, ресторанного господарства, надання послуг та виробництва товарів. Разом з тим, основні тренди спеціалізації та перспективні сфери для розвитку МСП не визначені.
Однією з пріоритетних галузей для розвитку МСП є інформаційні технології (надалі -ІТ), у тому числі і розробка мобільних додатків. Підприємці м. Запоріжжя визначили ІТ- технології та їх розвиток як одну із перспективних галузей економіки міста.
В місті працюють до 150 ІТ – компаній, 5 вищих навчальних закладів готують фахівців з інформаційних технологій. Вже три роки за підтримки міської ради в місті проводиться ІТ- форум.
Для досягнення цієї цілі планується здійснення аналізу напрямків діяльності МСП та визначення перспективних сфер їх розвитку, створення сприятливого середовища для діяльності ІТ- компаній з перспективою розвитку м. Запоріжжя як потужного центру Південно-Східного IT – кластеру, проведення конкурсу інноваційних стартапів, організація отримання підприємцями сучасної освіти у сфері ІТ.
Операційна ціль 3.4. Підприємництво у розвитку краєзнавчого та культурного туризму в м. Запоріжжі
Для розвитку краєзнавчого та культурного туризму в Запоріжжі наявні всі умови та ресурси. Місто багате пам’ятками історії та культури, серед яких – острів Хортиця, Дніпрогес, 700-річний дуб, музеї, індустріальний комплекс та інші. Наявна ціла низка щорічних подій, масштабних культурно-мистецьких заходів, які відбуваються в Запоріжжі та є потенційно привабливими для туристів, в тому числі: Покровський ярмарок, фестивалі козацьких бойових та традиційних мистецтв «Спас на Хортиці», народного мистецтва, звичаю та обряду «Запорозький Спас», козацькі ігри «Запорозька Слава» та інші. Існує туристична інфраструктура що включає 221 туристичну агенцію, готелі загалом на 8400 місць та 777 закладів ресторанного господарства різної цінової категорії.
Популярність внутрішнього культурно-краєзнавчого та подієвого туризму в Україні зростає.
Для розвитку туризму та супутніх до нього послуг передбачається залучення до сфери надання послуг туристам більшої кількості суб’єктів МСП та створення туристичного кластеру, розробка стратегії розвитку туризму у м. Запоріжжі за участі представників міської влади, суб’єктів МСП та громадськості.

План дій

План дій

Виконання Програми розвитку МСП в м. Запоріжжі

5.1. Координація діяльності по виконанню Програми МСП
З метою координації дій по виконанню Програми МСП розпорядженням міського голови створюється постійно діюча робоча група та затверджується положення про порядок її діяльності. Очолює робочу групу заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.
Склад робочої групи визначається розпорядженням міського голови. До складу робочої групи входять відповідальні фахівці департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва, інших виконавчих органів міської ради, депутати міської ради та, за згодою, представники установ, організацій, бізнес — асоціацій, громадських організацій, підприємці, що залучені до виконання проектів та завдань Програми МСП.
Заходи Програми МСП можуть коригуватися з урахуванням результатів моніторингу виконання проектів/завдань Програми МСП, моніторингу проблем та потреб МСП, існуючої соціально-економічної ситуації, реальних можливостей видаткової частини бюджету міста, у випадках зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів.
Внесення змін і доповнень здійснюється за ініціативи виконавців заходів Програми, постійних депутатських комісій міської ради, громадських організацій підприємців, СПД та інших зацікавлених осіб. Ініціатор готує пропозиції, до яких додає вичерпне обґрунтування (в разі необхідності — розрахунок витрат) запропонованих змін та подає в департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради для опрацювання і подальшого внесення пропозицій на розгляд засідання робочої групи.
Робоча група збирається не рідше одного разу на квартал та виконує наступні функції:
організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів міської ради, органів державної влади, СПД, громадських організацій, бізнес-асоціацій для реалізації проектів/завдань Програми МСП;
здійснює підготовку звітів про стан реалізації Програми МСП, надає їх міському голові, постійним депутатським комісіям міської ради та презентує їх на останньому в році засіданні міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Повний текст звіту підлягає обов’язковому оприлюдненню на веб- сайті міської влади;
вчиняє інші дії, необхідні для забезпечення виконання проектів/завдань Програми МСП.
5.2. Моніторинг та оцінка
Моніторинг передбачає регулярний збір і аналіз інформації для відстеження процесу реалізації Програми МСП в цілому та окремих цілей, проектів та завдань за визначений період та індикаторів виконання. Здійснення моніторингу виконання Програми МСП покладається на департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради.
Моніторинг здійснюється щоквартально відповідно до розробленої системи, яка полягає в порівнянні досягнутих значень індикаторів з наміченим для кожного з них планом та занесенням результатів у відповідну таблицю.
Інформація про хід виконання проектів/заходів Програми МСП подається за визначеним Планом дій виконавцями до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради для узагальнення.
Результати моніторингу розглядаються на засіданні робочої групи. Робоча група оцінює ступінь виконання поставлених завдань та приймає необхідні рішення щодо подальших дій з виконання Програми МСП.
Оцінка виконання Програми за результатами року виноситься на обговорення робочої групи за участі зацікавлених сторін, а також на останньому в році черговому засіданні міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Остаточна оцінка проводиться після завершення виконання Програми МСП для визначення ступеня досягнення поставлених цілей і буде слугувати вихідними даними для розробки наступної відповідної

Положення про робочу групу

Завантажити Положення про робочу групу

Склад робочої групи

Завантажити Склад робочої групи

Звіти про виконання

Звіт станом на 01.07.2018

 

Завантажити  Програму розвитку малого та середнього підприємництва 2017-2021 рік