gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про міську координаційну раду

з питань розвитку підприємництва

 

 

Міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі Координаційна рада) створена з метою запровадження постійної взаємодії органів місцевого самоврядування зі суб’єктами підприємницької діяльності, міськими громадськими об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями, а також з підприємствами, установами та організаціями міста.

 1. Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.
 2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 3. Координаційна рада проводить свою діяльність на основі взаємодії з міськими об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями міста.
 4. Основними завданнями Координаційної ради є:

4.1. Координація роботи виконавчих органів міської ради та громадських організацій щодо розвитку та підтримки підприємництва в місті, запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

4.2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах;

4.3. Розгляд пропозицій громадських об’єднань підприємців щодо пріоритетів економічного розвитку міста;

4.4. Участь у розробці ефективних механізмів державної підтримки розвитку малого підприємництва в місті;

4.5. Розгляд та підготовка пропозицій щодо створення фінансово-економічних умов розвитку малого підприємництва в місті;

4.6. Розгляд проектів комплексних та цільових місцевих програм розвитку малого підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів;

4.7. Обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва та мають систематичний характер, а також підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання;

4.8. Розробка пропозицій до проектів розпоряджень міського голови з питань, які стосуються розвитку підприємництва або надання експертної оцінки проектів, що пропонуються (наприклад, щодо створення додаткових робочих місць у сфері малого підприємництва);

4.9. Забезпечення зворотного зв’язку між суб’єктами підприємницької діяльності та виконавчим комітетом міської ради щодо оцінки ефективності прийнятих виконавчим комітетом міської ради рішень;

4.10. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва та вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн;

4.11. Здійснення методичного керівництва роботи координаційних рад, створених у районах міста, узагальнення досвіду роботи цих рад та розповсюдження позитивного досвіду їх роботи.

 1. Координаційна рада має право:

5.1. Утворювати тимчасові робочі групи з залученням відповідних фахівців для опрацювання та виконання окремих завдань;

5.2. Ініціювати скликання наради з головами районних координаційних рад;

5.3. Одержувати в установленому порядку безкоштовно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

5.4. Вносити пропозиції до виконавчих органів міської ради щодо вжиття дій для усунення перешкод розвитку підприємництва;

5.5. Надавати рекомендації виконавчому комітету міської ради  щодо проведення нарад, конференцій, семінарів з проблем розвитку малого підприємництва;

5.6. Надавати міському голові пропозиції щодо змін у складі Координаційної ради.

 1. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови.
 2. Міський голова є головою Координаційної ради. Голова Координаційної ради має двох заступників.

Голова Координаційної ради, його заступники та члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Голова Координаційної ради або заступник голови за його дорученням:

– здійснює керівництво Координаційною радою;

– організовує надання експертної та консультативної допомоги районним адміністраціям міської ради з питань підприємництва;

– забезпечує взаємодію Координаційної ради з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, з об’єднаннями підприємств міста, з громадськими організаціями міста, а також з виконавчим комітетом міської ради;

– дає окремі доручення членам Координаційної ради;

– скликає, у разі необхідності, позачергові засідання Координаційної ради;

– здійснює контроль за виконанням рішень засідань Координаційної ради.

 1. До складу Координаційної ради на паритетних засадах входять представники громадських об’єднань підприємців, уповноважені з питань захисту прав підприємців, громадські діячі та вчені, з одного боку, та представники виконавчих органів міської ради, у тому числі державної податкової служби, органів внутрішніх справ, з іншого.
 2. Забезпечення організації роботи Координаційної ради покладається на Секретаріат Координаційної ради на чолі з секретарем Координаційної ради.
 3. Склад Секретаріату Координаційної ради визначається та затверджується головою Координаційної ради.
 4. Секретаріат Координаційної ради:

– складає плани роботи Координаційної ради та подає їх на розгляд Координаційній раді;

– формує порядок денний засідання Координаційної ради та веде протокол засідання;

– забезпечує скликання членів Координаційної ради на засідання ради.

 1. Основною формою роботи Координаційної ради є її засідання. Засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного разу на два місяці відповідно до плану, який затверджується головою Координаційної ради.
 2. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів.
 3. Координаційна рада на своєму засіданні затверджує Регламент роботи, який встановлює порядок скликання засідань і розгляду питань, прийняття рішень та оформлення протоколів засідань.
 4. Рішення приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради.
 5. Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду та врахування в роботі виконавчих органів міської ради, підприємствами, установами та організаціями.
 6. Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
 7. Питання про організаційне забезпечення вирішуються головою Координаційної ради.