gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Власна справа

 

Організаційно-правові форми підприємництва 

Організаційно-правові форми підприємництва

Фізична особа – підприємниць

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМИЦЬ — це юридичний статус, який засвідчує право фізичної особи на заняття підприємницькою діяльністю, а саме: самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Господарські товариства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО це господарське товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій, крім випадків, визначених законом.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ це господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО це господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО це господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Підприємства колективної власності

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ це добровільне об’єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об’єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО це самоврядна організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги об’єднуються для спільної господарської діяльності з метою колективного організованого забезпечення своїх економічних і соціальних інтересів. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні.

ПІДПРИЄМСТВО ОБЄДНАННЯ ГРОМАДЯН, РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ це унітарне підприємство, засноване на власності об’єднання громадян (громадської організації, політичної партії) або власності релігійної організації для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань

Приватні підприємства. Інші види підприємств

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання — юридичної особи.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції.

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ це підприємство, створене відповідно до вимог цього Кодексу, в статутному капіталі якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція.

ІНОЗЕМЕНЕ ПІДПРИЄМСТВО це унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.

Об’єднання підприємств

АСОЦІАЦІЯ це договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

КОРПОРАЦІЯ це договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

КОНСОРЦІУМ це тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

КОНЦЕРН це статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

Реєстрація юридичної особи та ФОП

Реєстрація

Підприємницька діяльність починається з реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності: юридичної особи (підприємства) або фізичної особи-підприємця.
Вимоги до оформлення документів
Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації визначені ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким загальним вимогам:
документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, — іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

 Документи, необхідні для реєстрації юридичної особи
1. Заява форма №1, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2017 №3268/5. Заява подається засновником (засновникками) особисто або уповноваженої ним (ними) особою.
2. Рішення засновників про створення юридичної особи (оригінал або нотаріально засвідчену копію). Рішення повинно містити основну інформацію: про назву юридичної особи, її місцезнаходження, склад засновників, розмір статутного капіталу, його розподіл між засновниками, призначення керівника.
3. Статут. Статут пронумеровується, прошивається, підписується засновниками. Юридичні особи з організаційно-правовою формою — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, мають можливість проводити свою діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1182, в такому випадку власний статут не потрібен.
4. Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування, та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість — за бажанням заявника.

Документи, необхідні для реєстрації фізичної особи-підприємця
1. Заява (форма №10, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2017 №3268/5).
2. Заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою – за бажанням заявника

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Дані про види економічної діяльності визначаються згідно Класифікатора кодів виду економічної діяльності (КВЕД), який можна знайти на офіційному сайті Державної служби статистики України за посиланням: http://kved.ukrstat.gov.ua. Кількість видів діяльності при реєстрації не обмежується.
Первинна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться безкоштовно. Строк реєстрації – протягом 24 годин.
Більш детальна інформація про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за посиланням: https://drp.zp.ua та Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя http://cnapzmr.gov.ua

Онлайн-сервіси для підприємців

Перелік онлайн-сервісів для підприємців:
IdeaBox — мобільний додаток для реєстрації торгових марок.
Opendatabot — сервіс моніторінгу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.
YouControl — онлайн-досьє на кожну компанію України.
Taxer — онлайн-бухгалтерія для малого бізнесу.
SMS Маяк — сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна фізичних та юридичних осіб.
Бізнес-калькулятор — інструмент з вибору оптимальної моделі організаційної форми бізнесу, розрахунку податків та порівняння сплати податків.
Податковий борг — сервіс, за допомогою якого можна дізнатися розмір податкового боргу суб’єктів господарювання різних форм власності.
Державні закупівлі — доступ до інформації оголошень про закупівлі.
ProZorro – електронна система публічних закупівель.
Електронний кабінет платника податків — інформація з реєстрів, податковий календар, бланки податкової звітності, декларація про майновий стан.

Податки ФОП у 2018 році

Податки 2018

 Класифікація суб’єктів господарювання в залежносі
від кількості працюючих та доходів

Класифікація суб’єкти господарювання в залежносі від кількості працюючих та доходів

Відповідно до п.3. ст.55 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.
Суб’єктами мікропідприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.
Відповідно до п.2. ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для цілей цього Закону підприємства можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.
Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів — до 350 тисяч євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро;
середня кількість працівників — до 10 осіб.
Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;
середня кількість працівників — до 50 осіб.
Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів — до 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 мільйонів євро;
середня кількість працівників — до 250 осіб.
Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;
середня кількість працівників — понад 250 осіб.

МІКРО ПІДПРИЄМСТВА МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА СЕРЕДНІ ПІДПРИЄМСТВА ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ                                                                                  до 350 тисяч євро          до 4 мільойонів євро           до 20 мільойонівєвро             понад 20 мільойонів євро
ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) до 700 тисяч євро         до 8 мільойонів євро           до 40 мільойонів євро            понад 40 мільойонів євро
СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ,                                                                         до 10 осіб                         до 50 осіб                                 до 250 осіб                                  понад 250 осіб

Перелік банківських установ, які надають фінансову підтримку МСП,
та банківських продуктів для бізнесу

Перелік