gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки» (затверджено рішенням міської ради №45 від 30.08.2017)

 

 

Про програму

Розробка програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва м. Запоріжжя здійснювалася робочою групою, до складу якої увійшли експерти проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), представники громадських організацій, підприємці, депутати міської ради, науковці, представники органів місцевого самоврядування та інші.

Бачення розвитку МСП в м. Запоріжжі

Важливість розвитку МСП для Запоріжжя зумовлена необхідністю поступового переходу від моделі економічного розвитку, що ґрунтується на діяльності великих підприємств-переробників сировини до більш диверсифікованої та відкритої економічної моделі на основі МСП з високим інноваційним потенціалом, стійкістю до кризових явищ та здатністю швидко адаптуватися до нових економічних умов і екологічних викликів.
Реалізація Програми МСП в середньостроковій перспективі дозволить:
покращити бізнес-клімат в місті, вдосконалити регуляторну політику, зменшити адміністративне навантаження на підприємців;
сформувати сучасну систему підтримки та стимулювання МСП, удосконалити інфраструктуру для розвитку МСП з урахуванням специфічних потреб різних категорій підприємців, включаючи учасників АТО, жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб та соціальних підприємців;
полегшити доступ МСП до фінансування;
визначити та підтримувати перспективні галузі та сфери діяльності МСП в м. Запоріжжі з урахуванням специфіки міста;
сприяти позитивному ставленню до підприємництва та підприємливості, як рушійної сили регіонального розвитку;
налагодити дієву систему комунікацій між владою та МСП для оперативного виявлення та усунення проблем і перешкод, які гальмують розвиток підприємництва.

Стан розвитку та підтримки МСП в м. Запоріжжі

Станом на 01.01.2017 за статистичними даними кількість фізичних осіб — підприємців (надалі — ФОП) в м. Запоріжжі налічувала 37221 особу, що становило 64 % від кількості ФОП на кінець 2012 року та на 24% менше, ніж на початок 2016 року.
Станом на 01.01.2017 в місті працювало 6939 одиниць малих підприємств, 291 одиниця середніх підприємств. З 2012 по 2016 рік зберігалася чітка тенденція до скорочення кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб. В цілому показник скорочення становив майже 24%.
Кількість найманих працівників на підприємствах сектору МСП у 2016 році становила 101,7 тис. осіб проти 132,5 тис. осіб в 2012 році, тобто скоротилась на 23,2%.
Рівень заробітної плати найманих працівників у секторі МСП в цілому по роках традиційно нижчий від рівня середньої заробітної плати найманих працівників по місту.
За підсумком 2016 року середньомісячна заробітна плата в місті становила 5494 грн. При цьому на середніх підприємствах вона склала 4739 грн., на малих підприємствах – 2639 грн. Найнижче в середньому оплачувалась праця найманих працівників у ФОП і становила 1427 грн. В цілому така ситуація з оплатою праці робить сектор МСП неконкурентоспроможним з точки зору залучення кваліфікованих кадрів.
Внесок МСП в обсяг реалізованої продукції по місту Запоріжжю в 2016 році становив 65,8 млрд. грн. або 38,4 % від загального обсягу реалізованої продукції. Хоча з 2013 року динаміка цього показника позитивна, він дещо нижчий, ніж по області, де питома частка продукції, реалізованої суб’єктами МСП, в загальному обсязі реалізованої продукції всіма підприємствами області в 2015 році зросла до 47%.
Надходження до зведеного бюджету від МСП з 2014 року зростають і в 2016 році становили 2672, 2 млн. грн. При цьому з 2015 року вони зросли більше, ніж на 30%. Таке зростання можна пояснити в першу чергу інфляційною складовою.
В 2016 році в середньому МСП сплатили платежів та податків:
1 середнє підприємство – 4070,9 тис. грн.
1 мале підприємство – 208,5 тис. грн.,
1 фізична особа — підприємець — 11,9 тис. грн.
2.2. Аналіз місцевого бізнес — клімату, проблеми та потреби МСП
У рамках Проекту ПРОМІС в 2016 році проведено експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату в м. Запоріжжі. Дослідження здійснювалося через проведення зустрічей, фокус-групи з представниками підприємництва м. Запоріжжя, через он-лайн консультування та опитування, електронну пошту та у телефонному режимі.
Загалом підприємці назвали більше 20 проблем та перешкод, які заважають розвиватися бізнесу в місті, серед яких — відсутність дієвої комунікації між владою та бізнесом, неефективність політики міської влади щодо оренди земельних ділянок, значне зростання ставок оренди, недотримання контролюючими органами мораторію на перевірки, нелегальна зайнятість, стихійна торгівля тощо.
При проведенні досліджень представниками МСП було визначено послуги/потреби, які допоможуть в розвитку МСП м. Запоріжжя та які може реалізувати міська влада, серед яких — розробка на середньострокову перспективу дієвої програми розвитку МСП міста з визначеним бюджетним фінансуванням, програма компенсації відсоткових ставок за отриманими кредитами, створення інфраструктури підтримки та розвитку МСП, активізація внутрішніх інвесторів тощо.
2.3. Аналіз стану МСП через призму відповідності принципам АМБ
Проведення аналізу стану розвитку МСП м. Запоріжжя відповідно до принципів АМБ зумовлено необхідністю враховувати всі виклики та можливості, які постають перед підприємництвом міста після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та створення поглибленої зони вільної торгівлі Україна — ЄС.
Орієнтація на АМБ, структурований за конкретними принципами/напрямками, дає можливість чітко розставити акценти в розвитку та підтримці підприємництва та зосередити увагу на вирішенні найактуальніших та найбільш затребуваних МСП питань.
Відповідно до методології даного аналізу для кожного з 10 принципів АМБ заповнюється перелік індикаторів, які найбільше характеризують цей принцип. Глибина аналізу – 5 років.
Загальний висновок щодо розвитку та підтримки МСП в м. Запоріжжі через призму АМБ наступний: всі десять принципів акту знаходять тією чи іншою мірою своє втілення в реалізації міської політики розвитку МСП, роботу потрібно тільки доповнювати та розвивати. В подальшому основні зусилля в розвитку МСП в місті повинні бути спрямовані на підвищення спроможності всіх зацікавлених сторін (міської влади, громади, громадських організацій підприємців та бізнес — асоціацій) в зростанні МСП, застосовуючи європейські принципи розвитку МСП, а саме:
створювати умови для розвитку і процвітання кожного суб’єкта МСП як важливого, унікального та цінного учасника соціально-економічних перетворень в місті;
забезпечувати можливість другого шансу для чесних підприємців, що опинилися в стані банкрутства чи втратили бізнес;
розробляти регуляторні акти міської ради та її виконавчого комітету з першочерговим врахуванням спроможності та потреб найбільш вразливих категорій підприємців («спочатку думай про малих»);
покращувати спроможність посадовців органів місцевого самоврядування розуміти та враховувати потреби МСП;
сприяти доступу МСП до публічних закупівель;
полегшувати доступ МСП до фінансування, особливо для підприємців з числа жінок, молоді, внутрішньо переміщених осіб, а також соціальних підприємців;
допомагати МСП здійснювати стандартизацію та сертифікацію їхнього бізнесу;
підтримувати розвиток навичок та здатності МСП до інновацій;
підтримувати МСП, які ведуть екологічно відповідальний бізнес та перетворюють екологічні виклики на економічні можливості;
заохочувати та підтримувати МСП щодо інтернаціоналізації підприємницької діяльності.

Стратегічні цілі розвитку МСП

Стратегічні та операційні цілі розвитку підприємництва в м. Запоріжжі визначені на підставі результатів проведеного експертами ПРОМІС якісного та кількісного аналізів бізнес-середовища та стану розвитку МСП і спрямовані на поліпшення бізнес-клімату, посилення спроможності посадовців органів міської ради надавати якісні послуги для МСП, полегшення доступу підприємців до фінансування, створення інфраструктури підтримки та розвитку МСП та посилення їх конкурентоспроможності. Досягнення стратегічних цілей заплановано за рахунок реалізації низки заходів в рамках операційних цілей, визначених Програмою.
3.1. Стратегічна ціль 1: Поліпшення бізнес-клімату в місті
Сприятливий бізнес-клімат – головний чинник розвитку підприємництва в місті. Бізнес-клімат складається: з регуляторного середовища, яке міська рада та виконавчий комітет формують своїми рішеннями; з адміністративних та прирівнюваних до них послуг, які потрібні для здійснення підприємницької діяльності і які надає міська влада та її посадові особи; з можливості прозоро та на рівних умовах використовувати комунальне майно та земельні ділянки комунальної власності для ведення підприємницької діяльності.
Операційна ціль 1.1. Зменшення регуляторного тиску на суб’єктів МСП
Високий регуляторний тиск на МСП є однією з головних перешкод для розвитку існуючих суб’єктів підприємницької діяльності та особливо підприємців — початківців та ускладнює створення нових суб’єктів. За результатами опитування більше 40% опитуваних відзначили високе адміністративне навантаження на МСП, більше 50 % опитуваних відзначили обтяжливість процедур отримання дозволів та погоджень.
Для зменшення регуляторного тиску на суб’єктів МСП необхідно: забезпечити перегляд діючих регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету; спростити та покращити міське регуляторне середовище; систематизувати чинні регуляторні акти; розвивати та удосконалювати регуляторну інфраструктуру для розвитку МСП.
Операційна ціль 1.2. Удосконалення системи надання адміністративних послуг суб’єктам МСП
Запорукою удосконалення роботи філій Центру надання адміністративних послуг (надалі — філії ЦНАП) є забезпечення відкритості та прозорості в їх роботі, оперативності та своєчасності надання адміністративних послуг, доступності та зручності для суб’єктів МСП.
Досягнення цілі буде забезпечено шляхом реалізації низки проектів, спрямованих на подальший розвиток мережі філій ЦНАП, оптимізацію надання адміністративних послуг, збільшення їх кількості, в тому числі за рахунок прирівнюваних до них послуг, що надаються виконавчими органами міської ради та розробки і впровадження стандартів надання адміністративних послуг, а саме: проведення інвентаризації адміністративних послуг, що надаються суб’єктам МСП, їх систематизація за сферами господарської діяльності; спрощення процедур отримання; вивчення думки суб’єктів підприємницької діяльності щодо роботи філій ЦНАП та впровадження необхідних удосконалень в методологію та способи їх надання; сертифікація системи надання адміністративних послуг у відповідності до стандартів ISO 9000.
Запровадження системи управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO 9000 сприятиме оптимізації процесів надання адміністративних послуг філіями ЦНАП, а також визначенню додаткових підходів до об’єктивного оцінювання результатів їх діяльності.
Операційна ціль 1.3. Забезпечення прозорого та рівного доступу до комунального майна та земельних ділянок при здійсненні підприємницької діяльності
Однією з головних проблем у стосунках влада — бізнес є проблема прозорого доступу до інформації про комунальне майно та вільні земельні ділянки. Наявність вільного та простого доступу до актуальної інформації про комунальні ресурси в електронному вигляді є необхідною умовою підтримки розвитку підприємництва в місті.
Для досягнення цілі заплановано створення прозорого публічного доступу до інформації про комунальне майно, вільні земельні ділянки, які можуть використовуватись в підприємницькій діяльності, залучення суб’єктів МСП до закупівель, що здійснюються за рахунок міського бюджету.
Операційна ціль 1.4. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП
Доступ до фінансових ресурсів є одним з базових чинників розвитку підприємницької діяльності, стартапів. Більше 80 % опитуваних підприємців відзначили головною перешкодою розвитку МСП саме обмежений доступ до дешевих фінансових ресурсів.
Одним із дієвих фінансових інструментів доступу до фінансових ресурсів є компенсація з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами та залучення можливостей міжнародних програм до розвитку МСП (GIZ «Fit for Partnership with Germany», COSME, HORIZON 2020, ЄБРР, SES, PUMБ ПРОМІС та інших).
3.2. Стратегічна ціль 2. Посилення спроможності посадовців органів міської ради та представників МСП розвивати підприємництво в місті
Якісна робота, спрямована на підтримку МСП та врахування його інтересів при прийнятті рішень та міських програм міською радою на ранніх етапах принесе довготривалий ефект розвитку для всієї громади.
Для цього передбачається покращити рівень знань та навичок профільних фахівців виконавчих органів міської ради, які залучені до розвитку МСП та підвищити спроможність самих підприємців шляхом навчання та перепідготовки.
Операційна ціль 2.1. Посилення інституційної спроможності посадовців органів міської ради щодо підтримки МСП
Підтримка МСП у повній мірі неможлива без підвищення професійного рівня посадовців виконавчих органів міської ради, задіяних у роботі з суб’єктами підприємницької діяльності та розробки ефективного механізму їх взаємодії.
Для досягнення цілі планується проведення тренінгів та семінарів для фахівців виконавчих органів міської ради, які безпосередньо або опосередковано впливають на розвиток МСП та/або здійснюють розробку регуляторних актів та удосконалити їх взаємодію при роботі з суб’єктами МСП.
Операційна ціль 2.2. Підвищення професійного рівня обізнаності СПД
Підвищення професійного рівня обізнаності СПД є дієвим інструментом зростання їх фінансової грамотності, обізнаності в методах ведення підприємницької діяльності, можливості використання інноваційних інструментів, участі в закупівлях та захисту своїх прав.
Досягнення цієї цілі планується шляхом підвищення спроможності МСП з питань: використання програми PROZORRO; інструментів обчислення витрат СПД на виконання регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету, проведення адвокаті – кампаній; фінансової грамотності щодо залучення та використання фінансових ресурсів, взаємовідносин з контролюючими органами при проведенні перевірок.
Операційна ціль 2.3. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва
Існуюча на території міста система надання послуг для МСП потребує вдосконалення і розвитку відповідно до потреб різних груп підприємців та етапів їх становлення.
Досягнення цієї цілі покращить задоволення потреб в послугах та окремих об’єктах інфраструктури для мікро -, малого та середнього підприємництва на різних етапах життєвого циклу для різних груп підприємців (жінок, молоді, ВПО, учасників АТО, осіб з обмеженими можливостями та ін.).
3.3. Стратегічна ціль 3: Посилення конкурентоспроможності МСП
Ефективна діяльність та подальший розвиток місцевих виробників товарів і послуг можливі за умови їх підтримки, створення можливостей для освоєння нових ринків, випуску нових товарів та співпраці з великими підприємствами.
Операційна ціль 3.1. Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих виробників
Надання можливостей місцевим виробникам представити свій потенціал є дієвим механізмом підтримки МСП та підвищення його конкурентоспроможності.
Досягнення цієї цілі дасть можливість МСП, що мають потребу в підтримці, виходу на нові ринки збуту, отримати інформаційну та методичну підтримку в проходженні сертифікації та запровадженні стандартів виробленої продукції.
Передбачається надавати необхідну підтримку МСП, які працюють на внутрішньому ринку і фактично позиціонуються як виробники місцевої продукції.
Операційна ціль 3.2. Підтримка МСП щодо субконтрактингу та аутсорсингу
Додаткові можливості для розвитку підприємств надає розширення кооперативних зв’язків між суб’єктами великого малого та середнього підприємництва.
Для досягнення цієї цілі планується створення віртуальної постійно діючої біржі субконтрактингу та аутсорсингу та проведення щорічних виставок та зустрічей для налагодження взаємовідносин, демонстрації представниками МСП своїх можливостей з виконання робіт, надання послуг, в першу чергу для представників великих підприємств.
Операційна ціль 3.3. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей
В місті створена достатньо розгалужена мережа об’єктів МСП в сфері торгівлі, ресторанного господарства, надання послуг та виробництва товарів. Разом з тим, основні тренди спеціалізації та перспективні сфери для розвитку МСП не визначені.
Однією з пріоритетних галузей для розвитку МСП є інформаційні технології (надалі -ІТ), у тому числі і розробка мобільних додатків. Підприємці м. Запоріжжя визначили ІТ- технології та їх розвиток як одну із перспективних галузей економіки міста.
В місті працюють до 150 ІТ – компаній, 5 вищих навчальних закладів готують фахівців з інформаційних технологій. Вже три роки за підтримки міської ради в місті проводиться ІТ- форум.
Для досягнення цієї цілі планується здійснення аналізу напрямків діяльності МСП та визначення перспективних сфер їх розвитку, створення сприятливого середовища для діяльності ІТ- компаній з перспективою розвитку м. Запоріжжя як потужного центру Південно-Східного IT – кластеру, проведення конкурсу інноваційних стартапів, організація отримання підприємцями сучасної освіти у сфері ІТ.
Операційна ціль 3.4. Підприємництво у розвитку краєзнавчого та культурного туризму в м. Запоріжжі
Для розвитку краєзнавчого та культурного туризму в Запоріжжі наявні всі умови та ресурси. Місто багате пам’ятками історії та культури, серед яких – острів Хортиця, Дніпрогес, 700-річний дуб, музеї, індустріальний комплекс та інші. Наявна ціла низка щорічних подій, масштабних культурно-мистецьких заходів, які відбуваються в Запоріжжі та є потенційно привабливими для туристів, в тому числі: Покровський ярмарок, фестивалі козацьких бойових та традиційних мистецтв «Спас на Хортиці», народного мистецтва, звичаю та обряду «Запорозький Спас», козацькі ігри «Запорозька Слава» та інші. Існує туристична інфраструктура що включає 221 туристичну агенцію, готелі загалом на 8400 місць та 777 закладів ресторанного господарства різної цінової категорії.
Популярність внутрішнього культурно-краєзнавчого та подієвого туризму в Україні зростає.
Для розвитку туризму та супутніх до нього послуг передбачається залучення до сфери надання послуг туристам більшої кількості суб’єктів МСП та створення туристичного кластеру, розробка стратегії розвитку туризму у м. Запоріжжі за участі представників міської влади, суб’єктів МСП та громадськості.

План дій

План дій

Виконання Програми розвитку МСП в м. Запоріжжі

5.1. Координація діяльності по виконанню Програми МСП
З метою координації дій по виконанню Програми МСП розпорядженням міського голови створюється постійно діюча робоча група та затверджується положення про порядок її діяльності. Очолює робочу групу заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.
Склад робочої групи визначається розпорядженням міського голови. До складу робочої групи входять відповідальні фахівці департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва, інших виконавчих органів міської ради, депутати міської ради та, за згодою, представники установ, організацій, бізнес — асоціацій, громадських організацій, підприємці, що залучені до виконання проектів та завдань Програми МСП.
Заходи Програми МСП можуть коригуватися з урахуванням результатів моніторингу виконання проектів/завдань Програми МСП, моніторингу проблем та потреб МСП, існуючої соціально-економічної ситуації, реальних можливостей видаткової частини бюджету міста, у випадках зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів.
Внесення змін і доповнень здійснюється за ініціативи виконавців заходів Програми, постійних депутатських комісій міської ради, громадських організацій підприємців, СПД та інших зацікавлених осіб. Ініціатор готує пропозиції, до яких додає вичерпне обґрунтування (в разі необхідності — розрахунок витрат) запропонованих змін та подає в департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради для опрацювання і подальшого внесення пропозицій на розгляд засідання робочої групи.
Робоча група збирається не рідше одного разу на квартал та виконує наступні функції:
організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів міської ради, органів державної влади, СПД, громадських організацій, бізнес-асоціацій для реалізації проектів/завдань Програми МСП;
здійснює підготовку звітів про стан реалізації Програми МСП, надає їх міському голові, постійним депутатським комісіям міської ради та презентує їх на останньому в році засіданні міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Повний текст звіту підлягає обов’язковому оприлюдненню на веб- сайті міської влади;
вчиняє інші дії, необхідні для забезпечення виконання проектів/завдань Програми МСП.
5.2. Моніторинг та оцінка
Моніторинг передбачає регулярний збір і аналіз інформації для відстеження процесу реалізації Програми МСП в цілому та окремих цілей, проектів та завдань за визначений період та індикаторів виконання. Здійснення моніторингу виконання Програми МСП покладається на департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради.
Моніторинг здійснюється щоквартально відповідно до розробленої системи, яка полягає в порівнянні досягнутих значень індикаторів з наміченим для кожного з них планом та занесенням результатів у відповідну таблицю.
Інформація про хід виконання проектів/заходів Програми МСП подається за визначеним Планом дій виконавцями до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради для узагальнення.
Результати моніторингу розглядаються на засіданні робочої групи. Робоча група оцінює ступінь виконання поставлених завдань та приймає необхідні рішення щодо подальших дій з виконання Програми МСП.
Оцінка виконання Програми за результатами року виноситься на обговорення робочої групи за участі зацікавлених сторін, а також на останньому в році черговому засіданні міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Остаточна оцінка проводиться після завершення виконання Програми МСП для визначення ступеня досягнення поставлених цілей і буде слугувати вихідними даними для розробки наступної відповідної

Положення про робочу групу

Завантажити Положення про робочу групу

Склад робочої групи

Завантажити Склад робочої групи

Звіти про виконання

Звіт

щодо виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Запоріжжі на 2017-2021 роки станом на 01.01.2019

Згідно з даними Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва (далі – МСП) станом на 01.10.2018 склала 42694 од. У порівнянні з початком 2018 року вона зросла на 1,2 % або на 494 од. Із загальної кількості МСП кількість малих підприємств складає 6083 од., проти 01.01.2018 їх кількість зросла на 0,05 %, або на 3 підприємства, кількість середніх підприємств склала 321 од., що на 7,4 % або на 22 підприємства більше, ніж на 01.01.2018, кількість фізичних осіб-підприємців склала 35249 особи, порівняно з 01.01.2018 вона зросла на 1,2 %, або на 425 осіб.
Чисельність найманих осіб в секторі МСП, включаючи фізичних осіб-підприємців, склала 114904 осіб, що на 4961 особу або на 4,5 % менше, ніж на 01.01.2018.
На виконання програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Запоріжжі на 2017–2021 роки (далі – Програма) проведено наступну роботу.
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Поліпшення бізнес-клімату в місті.
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1. Зменшення регуляторного тиску на суб’єктів МСП.
ПРОЕКТ «Зменшення адміністративних витрат на виконання регулювань в місті».
Постійно проводиться робота з департаментами та управліннями – розробниками регуляторних актів з проведення відповідних відстежень та розробки М-тестів до чинних регуляторних актів.
Департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва міської ради (надалі – Департамент) спільно з департаментами та управліннями міської ради, які є розробниками регуляторних актів, підготовлено узагальнену інформацію щодо необхідності внесення змін до чинних регуляторних актів та скасування окремих чинних регуляторних актів.
На теперішній час кількість чинних регуляторних актів становить 45, деякі з яких підлягають скасуванню або потребують внесення змін.
Обговорення проектів регуляторних актів здійснюється на засіданнях круглих столів, робочих груп, створених із залученням фахівців департаментів та управлінь — розробників, депутатів міської ради, представників громадськості, СПД та інших зацікавлених сторін.
Запроваджено практику обов’язкового розгляду проектів регуляторних актів на засіданнях міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва. З початку 2018 року на засіданнях ради розглянуто 7 проектів регуляторних актів.
Департаментом здійснюється контроль щодо термінів оприлюднення звітів про відстеження результативності регуляторних актів їх розробниками.
Враховуючи пропозиції суб’єктів малого та середнього підприємництва на сайті Департаменту (daprpzp.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика» систематизовано регуляторні акти по розробниках, підготовлено та розміщено тексти чинних регуляторних актів зі змінами і доповненнями, запроваджено можливість їх пошуку по розробниках та подання зауважень до проектів регуляторних актів в електронному вигляді.
На офіційному сайті Запорізької міської ради постійно проводиться робота з актуалізації розділу «Регуляторна політика».
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2. Удосконалення системи надання адміністративних послуг суб’єктам МСП.
ПРОЕКТ «Оптимізація надання адміністративних послуг для бізнесу».
На території міста Запоріжжя функціонують 6 філій Центру надання адміністративних послуг (далі – філії ЦНАП), а саме: у Олександрівському (вул. Українська, 50), Вознесенівському (б-р Центральний, 27), Комунарському (вул. Чумаченка, 32), Дніпровському (вул. Кияшка, 22), Заводському (вул. Лізи Чайкіної, 56) та Шевченківському (вул. Моторобудівників, 34) районах міста.
Перелік адміністративних послуг, що надаються через філії ЦНАП, визначений рішенням міської ради від 22.11.2017 № 36 (зі змінами) і включає 138 видів послуг 22 адміністративних органів.
Із 138 видів адміністративних послуг, що надаються через філії ЦНАП, 85 — пов’язані з веденням підприємницької діяльності, в тому числі дозвільних послуг — 40. Виконавчими органами міської ради через філії ЦНАП надається 46 видів адміністративних послуг.
Функціонує сайт ЦНАП (cnapzmr.gov.ua). Адміністративні послуги систематизовано за галузями та сферами регулювання. Запроваджені електронні сервіси, серед яких: «зареєструватись на прийом», «стан черги у реальному часі», «перевірити стан послуги», «опитування», «електронні послуги» та ін.
Постійно здійснюється моніторинг діяльності філій ЦНАП. Запроваджено анкетування суб’єктів звернень для вивчення їх думки щодо якості отриманих адміністративних послуг. У всіх філіях ЦНАП встановлені лайк — бокси для отримання відгуків щодо роботи адміністраторів. Результати моніторингу щомісячно публікуються на сайті ЦНАП в розділі «Новини».
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. Забезпечення прозорого та рівного доступу до комунального майна та земельних ділянок при здійсненні підприємницької діяльності.
ПРОЕКТ «Прозорий та рівний доступ МСП до реєстру вільних земельних ділянок».
Рішенням міської ради від 29.08.2018 №43 внесено зміни до рішення міської ради від 27.06.2018 №39 «Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) окремими лотами та надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою», яким затверджено перелік земельних ділянок, призначених для продажу права оренди на земельних торгах (у формі аукціону) окремими лотами.
На теперішній час певна кількість земельних ділянок опрацьовується шляхом розроблення землевпорядної документації з метою формування лотів для подальшого їх продажу.
ПРОЕКТ «Прозорий та рівний доступ МСП до реєстру об’єктів нерухомості».
На офіційному порталі міської ради розміщено переліки:
— вільних нежитлових приміщень, які перебувають в оперативному управлінні департаментів охорони здоров’я міської ради, комунальної власності та приватизації міської ради, управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради;
— вільних об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя, які перебувають у господарському віданні КП «Наше місто», ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», КП «Паркування»;
— вільних нежитлових приміщень, які перебувають в оперативному управлінні районної адміністрації міської ради по Дніпровському району.
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.4. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки МСП.
ПРОЕКТ «Доступ МСП до фінансів».
Департаментом здійснюється моніторинг банківських установ, які надають фінансову підтримку для МСП. Інформація про підсумки моніторингу розміщується на офіційному сайті Департаменту.
ПРОЕКТ «Використання потенціалу міжнародних донорських організацій та програм для розвитку МСП».
Департаментом здійснено моніторинг міжнародних донорських організацій та програм, які підтримують МСП. На сайті Департаменту в розділі «Підприємництво» — «Діючі міжнародні проекти» розміщена інформація щодо 21 міжнародного проекту – грантодавця. Крім того, у розділі сайту «Останні новини» постійно розміщуються актуальні пропозиції донорських організацій.
У листопаді 2017 року проектом ПРОМІС спільно з Департаментом проведено презентацію Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств, яким було оголошено перший етап конкурсу проектів серед підприємців та громадських організацій. Участь у заході взяли представники міської влади, громадських організацій, бізнес-інкубаторів, навчальних закладів та команда проекту ПРОМІС – усього близько 50 осіб.
Департаментом було надано консультаційну підтримку громадським організаціям, які брали участь у конкурсі на отримання грантів в рамках співробітництва з проектом ПРОМІС, що відбувся у січні 2018 року. Загалом було подано 9 заявок. Переможцями в конкурсі визнано проекти ГО «Товариство ветеранів АТО Запоріжжя» зі створення інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ) з соціалізації та професійної перекваліфікації учасників АТО та Агенції регіонального розвитку Запорізької області – «Центр підтримки експорту».
В рамках проекту «Створення умов для професійної перекваліфікації учасників АТО в м. Запоріжжі» 40 осіб — ветеранів АТО пройшли навчання та отримали кваліфікацію електрогазозварювальників.
В рамках роботи постійно діючого Центру Підтримки Експорту здійснювалась підготовка до проведення освітніх заходів на тему «ЗЕД для підприємств м. Запоріжжя».
В межах Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2018 рік у травні було проведено тренінг для підприємців з підготовки проектних заявок до міжнародних проектів/програм та семінар на тему «Як залучити інвестиції». В тренінгу взяли участь 40 осіб, в семінарі – 60.
У червні відбувся безкоштовний тренінг для суб’єктів малого та середнього підприємництва на тему «Публічні закупівлі для учасників. Участь та перемога в них», в ході якого були висвітлені питання щодо участі в торгах через систему електронних закупівель ProZorro. В тренінгу взяло участь 45 осіб.
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Посилення спроможності посадовців органів міської ради та представників МСП розвивати підприємництво в місті.
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. Посилення інституційної спроможності посадовців органів міської ради щодо підтримки МСП.
ПРОЕКТ «Посилення кваліфікаційної спроможності посадових осіб».
Департаментом підготовлено і направлено всім розробникам регуляторних актів покрокову процедуру прийняття регуляторних актів міською радою та виконавчим комітетом міської ради. Процедуру разом з рекомендаціями Державної регуляторної служби України оприлюднено на сайті Департаменту в розділі «Регуляторна політика». На сайті постійно оновлюється інформація та методичні рекомендації для розробників регуляторних актів.
У департаментах і управліннях міської ради затверджено перелік осіб, відповідальних за розробку регуляторних актів.
13.12.2018 проведено щорічний навчальний семінар з представниками департаментів та управлінь міської ради стосовно державної регуляторної політики.
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. Підвищення професійного рівня обізнаності СПД.
ПРОЕКТ «Підвищення професійного рівня обізнаності СПД в розвитку бізнесу».
В рамках проведення навчань/тренінгів з фінансової грамотності суб’єктів МСП щодо правильного залучення та використання фінансових ресурсів у березні 2018 року проведено ХАКАТОН #2 ZAPOROZHYE, який реалізовано проектом Startup ShowRoom за підтримки Запорізької міської ради. Хакатон відвідали 126 учасників, серед яких учасники АТО, студенти вищих навчальних закладів м. Запоріжжя. Відвідувачі отримали 17 майстер-класів від експертів-практиків за напрямками: самопрезентація, мистецтво публічного виступу, нетворкінг, командоутворення, інтернет-маркетинг, бізнес-планування та фандрайзінг.
З питань взаємовідносин СПД з контролюючими органами та змін в законодавстві спільно з Головним управлінням Держпраці у Запорізькій області у березні 2018 року проведено семінар на тему: «Застосування норм трудового законодавства». Семінар відвідало більше 70 представників МСП.
Протягом серпня 2018 року проведено серію відкритих лекцій на свіжому повітрі за тематикою, спрямованою на підтримку підприємницької ініціативи, а саме: «Дисципліна крутіше мотивації. Чи потрібні правила для щастя?» та «Дизайн як основа підприємницької стратегії». Участь у лекторіях для мешканців та гостей міста була безкоштовною. Лекції відвідало понад 360 осіб.
12.10.2018 відбувся тренінг для підприємців на тему: «Взаємовідносини СПД з контролюючими органами та зміни в законодавстві у межах залучення ресурсів методами фандрейзингу та краудфандингу».
27.11.2018 року відбувся безкоштовний семінар для підприємців на тему: «Актуальні питання оподаткування та звітності».
12.12.2018 відбувся міський конкурс для молоді на кращий стартап. Членами експертної комісії за результатами презентації 10 проектів-фіналістів конкурсу було визначено 3-х переможців, які отримали грошові винагороди.
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб підприємництва.
ПРОЕКТ «Аналіз ринку послуг для бізнесу».
Департаментом проводиться моніторинг об’єктів та пропозицій послуг існуючої системи інфраструктури підтримки та розвитку МСП. Моніторинг об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва здійснюється щоквартально, відповідна інформація розміщується на сайті Департаменту в розділі «Інфраструктура підтримки».
За даними моніторингу на території міста функціонують: 1 бізнес-центр, 3 бізнес-інкубатори, 1 фонд підтримки підприємництва, 2 лізингові центри, 6 кредитних спілок, 19 інвестиційних компаній, 14 бірж, 9 страхових компаній, 30 аудиторських фірм, 5 інформаційно-консультаційних установ, 34 громадські організації – об’єднання підприємців.
ПРОЕКТ «Перспектива» (соціальний проект для людей, що опинилися без роботи і матеріальної підтримки).
У 2017 році коворкінгом «Едісон спейс» проведено 12 п’ятиденних тренінгів «Пошук роботи — успішно і швидко!» для 205 учасників, 3 ярмарки вакансій, які відвідали понад 1000 осіб, 38 осіб отримали індивідуальні консультації з пошуку роботи, 40 осіб взяли участь у 2-х дводенних тренінгах «Мистецтво продажів».
ПРОЕКТ «Формування сталої системи освіти для бізнесу».
У березні 2018 року на базі ЗОСППР «Потенціал» відкрито «Школу молодого підприємця» та «Перший бізнес-хаб», мета яких — сприяння підвищенню рівня зайнятості, розвитку підприємництва та поліпшення бізнес-клімату в регіоні. Кількість учасників проектів склала 56 осіб та 40 осіб відповідно. Протягом 2018 року проведено 2 випуски учасників бізнес-хабу.
На сайті Департаменту створено інформаційно-довідкові розділи для підприємців та бажаючих розпочати власну справу: «Власна справа», «Семінари та тренінги», «Оренда комунального майна», «Соціальне підприємництво», «Відкриті бази даних».
Департаментом освіти і науки міської ради здійснювався методичний супровід:
— профільного навчання предмету «Економіка» (ліцей №34, спеціалізована школа №100, ліцей «Логос»);
— курсу за вибором «Економіка» в 11 класах;
— курсу «Фінансова грамотність» (спеціалізована школа №100, ліцей №34, навчально-виховний комплекс №60, загальноосвітня школа №65, багатопрофільний ліцей «Перспектива», гімназія №50);
— 2-х тренінгів з ділової української мови для профільних фахівців підприємств різних форм власності (15 травня, 5-12 липня);
— он-лайн консультацій для профільних фахівців з питання підготовки проектних заявок щодо участі у міжнародних проектах та програмах (соціальна мережа https://www.facebook.com/apm.zap/);
— відкритих лекцій для жінок, молоді, учасників АТО, осіб з обмеженими можливостями за участю психологів та представників підприємств малого та середнього бізнесу, які досягли успіху в підприємницькій діяльності (на базі закладів загальної середньої освіти).
Для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти міста проведено:
— ІІ міську економічну гру «Фінансова грамотність» на базі Запорізького національного університету в терміни: І тур гри – у жовтні 2017 року, ІІ тур гри – у квітні 2018 року;
— у березні 2018 року — авторський майстер-клас «Програма економіки» в межах роботи VIII міської виставки педагогічних технологій — 2018 «Освіта міста Запоріжжя: досвід інноваційних досягнень в контексті реалізації Нової української школи»;
— заходи з профорієнтаційної роботи: забезпечено участь учнів у виставці-презентації «Ярмарок освіти-2018», 19-й спеціалізованій виставці закладів освіти «Абітурієнт — 2018» та 8-й спеціалізованій виставці «Освіта за кордоном — 2018».
ПРОЕКТ «Підвищення престижності підприємницької діяльності».
Розроблено медіа-план по підняттю престижності підприємницької діяльності. Протягом 2018 року в ефір вийшло 24 випуски спеціалізованої програми для суб’єктів господарювання «Діло» на телеканалі «Z».
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Посилення конкурентоспроможності МСП.
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1. Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих виробників.
ПРОЕКТ «Вихід на нові ринки збуту».
Запорізькою торгово-промисловою палатою реалізовано проект «Cтворення постійно діючого Центру підтримки експорту». Загальний бюджет проекту – 490,0 тис.грн., обсяг фінансування з боку проекту ПРОМІС – 420,0 тис.грн.
ПРОЕКТ «Підтримка місцевих товаровиробників «Зроблено в Запоріжжі».
В рамках спеціалізованої програми для суб’єктів господарювання «Діло» на телеканалі «Z» здійснюється висвітлення діяльності товаровиробників м. Запоріжжя.
Проведено виставку-ярмарок «Зроблено в Запоріжжі» в рамках міжнародного «ІnCo Forum».
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей.
ПРОЕКТ «Популяризація ІТ».
У 2018 році за ініціативи та фінансування підприємців в місті відбулось декілька локальних та міжнародний ІТ-форум, який відвідало близько 15,0 тис. осіб.
ПРОЕКТ «Освіта та ІТ».
30 листопада — 01 грудня 2018 року відбувся «Startup Fest», метою проведення якого було створення ефективного майданчика для нетворкінгу починаючих підприємців, інвесторів та інституцій підтримки підприємництва.
В рамках «Startup Fest» було визначено переможців міського конкурсу «Кубок міста на кращий стартап», серед яких розподілено призовий фонд у сумі 40 тис.грн. За рішенням експертної комісії перше місце отримала Вікторія Кутик з проектом «Зелена країна».
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4. Підприємництво у розвитку краєзнавчого та культурного туризму в м. Запоріжжі.
ПРОЕКТ «Туризм в Запоріжжі».
Департаментом культури і туризму міської ради проведена зустріч з зацікавленими представниками МСП культурно-розважального, готельного, ресторанного бізнесу, виробників поліграфічної і сувенірної продукції, культурно-краєзнавчої та творчої спільноти стосовно складення стратегії розвитку туризму у м. Запоріжжі та плану дій.
Рішенням міської ради від 21.12.2016 №10 було затверджено Програму розвитку туризму в місті Запоріжжі на 2017-2019 роки.
На сайті Запорізької міської ради (zp.gov.ua/uk) створено туристичний портал «Сім шляхів до Запоріжжя». Розроблено туристичний логотип міста.
Департаментом культури і туризму міської ради у березні 2018 року організовано участь представників підприємств туристичного бізнесу та індустрії гостинності у промоційному заході міжнародного рівня на 24-й туристичній виставці UITT: «УКРАЇНА — Подорожі та Туризм» у м. Київ.
У червні 2018 року відкрито муніципальний інформаційно-туристичний центр.
За участі представників малого та середнього бізнесу м. Запоріжжя упродовж 2018 року проведено фестивалі «Музика та небо» та «Khortytsia Freedom».
27-28.11.2018 проведено Другий туристичний бізнес – форум, в якому взяли участь понад 10 тисяч осіб.

 

 

Завантажити  Програму розвитку малого та середнього підприємництва 2017-2021 рік