gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про міську координаційну раду

з питань розвитку підприємництва

 

Міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі — Рада) створена з метою запровадження постійної взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування з суб’єктами підприємницької діяльності, об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями, закладами вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями міста.
1. Рада є консультативно-дорадчим органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва та реалізації державної регуляторної політики.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
3. Рада здійснює свою діяльність на основі взаємодії з об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями, науковцями, підприємствами, установами та організаціями міста.
4. Основними завданнями Ради є:
4.1. координація роботи виконавчих органів міської ради та громадських організацій щодо розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва в місті;
4.2. розгляд регуляторних актів та їх проектів, участь у розробці проектів регуляторних актів, подання зауважень та пропозицій щодо їх перегляду;
4.3. підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;
4.4. розгляд пропозицій громадських об’єднань, підприємців щодо пріоритетів економічного розвитку міста;
4.5. участь у розробці ефективних механізмів державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в місті;
4.6. розгляд та підготовка пропозицій щодо створення фінансово- економічних умов розвитку малого та середнього підприємництва в місті;
4.7. розгляд проектів комплексних та цільових місцевих програм розвитку малого та середнього підприємництва та результатів виконання програм;
4.8. обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва та мають систематичний характер, підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання;
4.9. розробка пропозицій до проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які стосуються розвитку малого та середнього підприємництва;
4.10. забезпечення зворотного зв’язку між суб’єктами підприємницької діяльності та міською радою, її виконавчим комітетом щодо оцінки ефективності прийнятих рішень та розпоряджень міського голови;
4.11. сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва та вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн;
4.12. здійснення методичного забезпечення роботи координаційних рад, створених у районах міста та розповсюдження позитивного досвіду їх роботи.
5. Рада має право:
5.1. утворювати тимчасові робочі групи з залученням відповідних фахівців для опрацювання та виконання окремих завдань;
5.2. одержувати безкоштовно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;
5.3. вносити пропозиції до виконавчих органів міської ради щодо вжиття дій для усунення перешкод розвитку підприємництва;
5.4. надавати рекомендації щодо проведення нарад, конференцій, семінарів з проблем розвитку малого і середнього підприємництва;
5.5. надавати міському голові пропозиції щодо змін у складі Координаційної ради.
6. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.
Включення громадян до складу Ради та їх виключення зі складу здійснюється міським головою на підставі письмових пропозицій об’єднань підприємців, громадських організацій, закладів освіти, підприємств, установ, організацій міста, органів державної влади та місцевого самоврядування.
Якщо член Ради або його повноважний представник були відсутні на двох засіданнях ради поспіль без поважних причин, на наступному засіданні може розглядатися питання про виключення його із складу Ради.
7. Головою Ради є міський голова. Голова Ради має трьох заступників, якими призначаються:
— заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, до повноважень якого належить питання реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва;
— голова постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та захисту прав споживачів;
— керівник виконавчого органу міської ради, до повноважень якого належить питання реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва.
Голова Ради, його заступники та члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Голова Ради (або його заступники):
— здійснює керівництво Радою;
— організовує надання експертної та консультативної допомоги районним адміністраціям міської ради з питань розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва;
— забезпечує взаємодію Ради з міською радою, її виконавчим комітетом, державними органами, об’єднаннями підприємств та громадськими організаціями міста;
— дає окремі доручення членам Ради;
— скликає, у разі необхідності, позачергові засідання Ради;
— здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданнях Ради.
8. До складу Ради на паритетних засадах входять представники об’єднань підприємців, громадських організацій, закладів вищої освіти, підприємств та організацій сфер господарської діяльності міста (ресторанного господарства, торгівлі, послуг, виробництва продуктів харчування, непродовольчих товарів та інших), з одного боку, і представники державних органів та виконавчих органів міської ради (державної фіскальної служби, органів внутрішніх справ, департаментів, управлінь міської ради та інші), з іншого.
Один раз на два роки здійснюється оновлення складу Ради.
9. Забезпечення організації роботи Ради покладається на секретаря Ради. Секретарем Ради є фахівець виконавчого органу міської ради, до повноважень якого належить питання реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва.
10. Секретар Ради:
— узагальнює пропозиції членів Ради щодо включення питань до плану роботи Ради, складає поквартальні плани та подає їх для затвердження голові Ради;
— формує проект порядку денного та веде протокол засідання Ради;
— забезпечує запрошення членів Ради на засідання та надання її членам матеріалів з питань, включених до порядку денного;
— організовує виконання прийнятих Радою рішень.
11. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на два місяці відповідно до затвердженого головою Ради чи його заступником плану.
Засіданням Ради керує її голова, у разі його відсутності засідання веде один з заступників.
Члени Ради беруть участь у засіданнях особисто. У разі неможливості прийняття участі у засіданні з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження, навчання, виконання невідкладних службових обов’язків) у засіданні можуть взяти участь їх повноважні представники, про що члени Ради інформують секретаря Ради до початку засідання.
12. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів або їх представників.
13. Регламент роботи Ради, який встановлює порядок скликання засідань, розгляду питань, прийняття рішень та оформлення протоколів засідань, затверджується на засіданні Ради.
14. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради та їх повноважних представників.
15. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду та врахування в роботі міською радою, виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями.
16. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
17. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється виконавчим органом міської ради, до повноважень якого належить питання реалізації державної політики у сфері підтримки підприємництва.
18. Рада у своїй роботі використовує бланк затвердженого головою ради зразка.