gerb

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради

Власна справа

«Дія. Бізнес»

Посилання на портал «Дія. Бізнес»

Організаційно-правові форми підприємництва 

Організаційно-правові форми підприємництва

ПІДПРИЄМЕЦЬ-ФІЗИЧНА ОСОБА — особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність. Громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО – підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання — юридичної особи.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО – підприємство, єдиним засновником якого є інше підприємство (підприємство, залежне від іншого).

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО – унітарне або корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

ПІДПРИЄМСТВО ОБЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (релігійної організації, профспілки) — унітарне підприємство, засноване на власності об’єднання громадян, релігійної організації або профспілки для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань. Засновником такого підприємства є відповідне об’єднання громадян, релігійна організація, профспілка, що має статус юридичної особи, а також їх об’єднання (спілки) у разі, якщо їх статутом передбачено право заснування підприємств.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ — товариство, статутний фонд якого поділено на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а за недостатністю цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО — товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО — товариство, в якому разом з одним або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ, як організаційна форма адвокатської діяльності, є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО, як організаційна форма адвокатської діяльності, є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства.

КООПЕРАТИВ — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності з метою одержання прибутку на засадах їх обов’язкової трудової участі та об’єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.

КРЕДИТНА СПІЛКА — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки.
Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг .

АСОЦІАЦІЯ — договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств — учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

КОРПОРАЦІЯ — договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

КОНСОРЦІУМ — тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

КОНЦЕРН — статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ – господарюючий суб’єкт, який володіє контрольними пакетами акцій дочірнього підприємства (підприємств). Між холдинговою компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування.

Портал для підприємців

Портал для підприємців за посиланням.

Бізнес-кейси

Портал для підприємців за посиланням.
Портал Start Business Challenge за посиланням.

Онлайн-сервіси для підприємців

Перелік онлайн-сервісів для підприємців:
IdeaBox — мобільний додаток для реєстрації торгових марок.
Opendatabot — сервіс моніторінгу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.
YouControl — онлайн-досьє на кожну компанію України.
Taxer — онлайн-бухгалтерія для малого бізнесу.
SMS Маяк — сервіс моніторингу реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна фізичних та юридичних осіб.
Бізнес-калькулятор — інструмент з вибору оптимальної моделі організаційної форми бізнесу, розрахунку податків та порівняння сплати податків.
Податковий борг — сервіс, за допомогою якого можна дізнатися розмір податкового боргу суб’єктів господарювання різних форм власності.
Державні закупівлі — доступ до інформації оголошень про закупівлі.
ProZorro – електронна система публічних закупівель.
Електронний кабінет платника податків — інформація з реєстрів, податковий календар, бланки податкової звітності, декларація про майновий стан.

Податки ФОП у 2020 році

Податки 2018

 Класифікація суб’єктів господарювання в залежносі
від кількості працюючих та доходів

Класифікація суб’єкти господарювання в залежносі від кількості працюючих та доходів

Суб’єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами великого підприємництва є:
юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

Доступні кредити 5-7-9%

Українські підприємства мають можливість отримати середньо- та довгострокові кредитні ресурси для фінансування проектів на поповнення обігових коштів та інвестиційних заходів у рамках реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) Банківські програми
Порядок реалізації Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
Доступні кредити 5-7-9%